AI 융합형 인재양성과 기술확산의 허브 

산업 혁신형 AI 융합 특화인재 양성

주요 사업  
AI + X 교내외 확산  

AI Help Desk

글쓰기
        전화번호(*)           E-mail 주소(*)   
자동등록방지
(자동등록방지 숫자를 입력해 주세요)